LGBTQ ความหลากหลายทางเพศที่ต้องเข้าใจ

“LGBTQ ความหลากหลายทางเพศที่ต้องเข้าใจ” ท่านผู้ฟังครับ/คะ ในยุคปัจจุบันนี้ เพศอาจไม่ได้มีแค่เพศชายและเพศหญิงอีกต่อไป องค์การอนามัยโลก จัดประเภทเพศสภาพที่ไม่สอดคล้องกับเพศกำเนิดขึ้นมาใหม่ เพื่อให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงในปัจจุบันมากที่สุด คนที่มี ความหลากหลายทางเพศที่เรียกว่า LGBTQ ถือเป็นคนที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือรสนิยมทางเพศที่อาจจะไม่เหมือนกับคนส่วนใหญ่ ในสังคม แต่ไม่ว่าจะมีเพศอะไรก็สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในสังคม และทำประโยชน์ให้แก่สังคมได้ไม่แตกต่างจากคนอื่น ๆ สำหรับคำย่อของ LGBTQ ก็มีความหมายแบ่งออกไปได้ใน 5 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ L – Lesbian คือ กลุ่มผู้หญิงรักผู้หญิง/ G – Gay คือ กลุ่มผู้ชายรักผู้ชาย/ B – Bisexual คือ กลุ่มที่รักได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง/ T – Transgender คือ กลุ่มคนข้ามเพศจากเพศชาย เป็นเพศหญิงหรือจากเพศหญิงเป็นเพศชาย/ Q – Queer คือ กลุ่มคนที่พึงพอใจต่อเพศใดเพศหนึ่ง โดยไม่ได้จำกัดในเรื่องเพศ และความรัก แม้ว่า LGBTQ จะเป็นเรื่องใหม่สำหรับใครหลาย ๆ คน แต่ต้องมั่นใจและยอมรับว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ความผิดปกติ แม้ว่าในสมัยก่อน อาจจะถือว่าเป็นเรื่องของความผิดปกติทางจิตใจ แต่ในปัจจุบันกลุ่ม LGBTQ ได้รับการยอมรับ ว่าเป็นอีกหนึ่งประเภทความหลากหลายทางเพศ ที่สามารถพบเจอได้ในทุก ๆ สังคมหรือกลุ่มอาชีพ อย่างไรก็ตาม ความหลากหลายทางเพศเกิดขึ้นมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนในร่างกาย สารเคมีในสมอง การเลี้ยงดูจากพ่อแม่ผู้ปกครอง วัฒนธรรมในสังคม หรือพื้นฐานทางสังคมที่หล่อหลอมตัวบุคคลเหล่านั้นขึ้นมา ซึ่งต้องย้ำอีกครั้งว่าไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด ทั้งนี้ ปัญหาของกลุ่ม LGBTQ ยังคงต้องเผชิญกับเรื่องของการยอมรับจากคนในครอบครัว ดังนั้นการสื่อสารในเชิงบวกระหว่างคนในครอบครัว โดยเน้นในด้านการมองผลดีมากกว่าผลเสีย และเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายได้บอกเล่าเรื่องราวที่เก็บไว้ในใจด้วยความเข้าใจ อีกทั้ง การเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เรียนรู้ โดยดูแลอยู่ห่าง ๆ อย่างห่วง ๆ และพร้อมเข้าให้ความช่วยเหลือเมื่อจำเป็น เป็นสิ่งที่ผู้ปกครองในทุก ๆ ครอบครัวควรที่จะทำ ไม่ว่าลูกหรือบุตรหลานของเราจะมีเพศใดก็ตาม ท่านผู้ฟังครับ/คะ หากทุกคนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดี โดยมีพื้นฐานเริ่มต้นจากครอบครัว ไม่ว่าจะมีเพศไหนก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ทั้งสิ้น และสามารถช่วยลดปัญหาของโรคซึมเศร้า ปัญหายาเสพติด หรือปัญหาอื่น ๆ ที่อาจจะตามมาเมื่อเกิดความไม่เข้าใจในครอบครัว สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะทำให้พวกเขาสามารถที่จะแสดงตัวตน ของตัวเองออกมาได้อย่างอิสระ สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเหมือนกับคนทั่ว ๆ ไป และสามารถที่จะใช้ศักยภาพที่มีในตัวเองออกมาได้สูงมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเพศสภาพใดก็ตามครับ/ค่ะ จบบทความประจำวัน เรื่อง “LGBTQ ความหลากหลายทางเพศที่ต้องเข้าใจ” เรียบเรียงและนำเสนอโดย ขนิษฐา ยิ้มดี ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศ โทรศัพท์ 0 2277 3804 ในวันและเวลาราชการ ที่มา: สุขภาพน่ารู้.com


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar