ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15 ลงพื้นที่ ติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2565 แก้ไขปัญหาให้ประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง นายธีรวุธ  กลั่นเลี้ยง  ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15 ในฐานะประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล จ.แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2565 โดยได้ลงพื้นที่ ติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2565 แก้ไขปัญหาให้ประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี  นายสังคม  คัดเชียงแสน  นายอำเภอแม่สะเรียง  ต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน มีผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.แม่สะเรียง เข้าร่วมประชุม

ที่ผ่านมา คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินโครงการในพื้นที่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน และอ.ขุนยวม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยโป่งถึงบ้านไม้ฮุง หมู่ที่ 1-5 ต.ห้วยโป่งกว้าง 4 เมตร ยาว 2,620 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 10,480 ตารางเมตร ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่งอสอน จ.แม่ฮ่องสอน จากการลงพื้นที่ติดตามพบว่า ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว 90%, โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบระปาหมู่บ้านแบบภูเขา ขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านห้วยผา ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จากการลงพื้นที่ติดตามพบว่าได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว, โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งมะส้าน หมู่ที่ 5 กว้าง 0.80 เมตร ยาว 380 เมตร ลึก 0.70 เมตร ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จากการลงพื้นที่ติดตามพบว่าได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว, โครงการก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตซอล หมู่ที่ 1 บ้านหมอกจำแป่ กว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร ต.หมอกจำแป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จากการลงพื้นที่ติดตามพบว่าได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว, โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำบ้านรักไทย ปรับปรุงระบบน้ำสัยและปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเห็บน้ำบ้านรักไทยเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ต.หมอกจำแป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน (อยู่ระหว่างแก้ไขแบบแปลน ไม่สามารถลงพื้นที่ได้), โครงการฝายสอตือพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 130 ไร่ ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จากการลงพื้นที่ติดตามพบว่า โครงการได้ดำเนินการไปแล้ว 15%, โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝ่ายน้ำขุนยวม ความยาว 0.460 กิโลเมตร ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จากการลงพื้นที่ติดตามพบว่า ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว 90% และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านแม่กิ๊-หัวห้วยแม่ข่อน้อย กว้าง 4 เมตร ยาว 4,500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18 ตารางเมตร ต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม จากการลงพื้นที่ติดตามพบว่าได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar