จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถอดบทเรียนผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2565 และมอบรางวัลแก่หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น

วันนี้ (7 กรกฏาคม 2565) ณ โรงแรมสวนหมอกคำรีสอร์ท อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยมี นายรุ่งโรจน์ อัศวกุลธารินท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ และกล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติภาคสนาม เครือข่ายภาคประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 150 คน 
.
ทั้งนี้กิจกรรมฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนผลการดำเนินงาน ตลอดจนทบทวนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาในปีที่ผ่านมา เพื่อนำไปสู่การกำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองในปีต่อไป ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน  
.
นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบรางวัลแก่หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ประจำปี 2565 จำนวน 6 ประเภทรางวัล ประกอบด้วย/ รางวัลสำหรับอำเภอที่มีผลการบริหารจัดการไฟป่าดีเด่น 2 รางวัล ได้แก่ อำเภอปาย, อำเภอปางมะผ้า/ รางวัลสำหรับตำบลที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่น 3 รางวัล ได้แก่ ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง, ตำบลโป่งสา อำเภอปาย, ตำบลป่าโปง อำเภอสบเมย/ รางวัลสำหรับหมู่บ้านที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่น จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ บ้านโป่งทาก หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งสา อำเภอปาย, หมู่บ้านลุกข้าวหลาม หมู่ที่ 9 ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า, บ้านแม่กวางเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย/ รางวัลสำหรับหน่วยปฏิบัติระดับพื้นที่ ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวา/ รางวัลสำหรับหน่วยปฏิบัติระดับพื้นที่ ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน/ รางวัลสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ที่มีภารกิจสนับสนุน และภาคเอกชน ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น จำนวน 2 รางวัล หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน, หน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ สภาสมหายใจจังหวัดแม่ฮ่องสอน


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar