จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมวางแผนการพัฒนาจังหวัด เพื่อเร่งการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด

(21 ก.ค. 2565) เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอน ( กรอ) ครั้งที่ 4/2565

.

ที่ประชุมได้รับทราบการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ พ.ศ 2560 - 2562 การจัดตั้งด่านห้วยต้นนุ่ม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจุดผ่านแดนถาวร การก่อสร้างถนนเพื่อการคมนาคมและการค้าระหว่างประเทศ ไปยังจุดผ่อนปรนบ้านห้วยต้นนุ่น การเพิกถอนเขตป่า เพื่อดำเนินการก่อสร้างเส้นทางไปยังจุดผ่อนปรน, การผลักดันจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา, การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการสำหรับเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ พื้นที่ภาคเหนือ ทั้งโครงการระยะสั้น โครงการระยะกลาง โครงการเสนอเชิงนโยบาย ซึ่งเป็นโครงการระยะยาว 20 ปี โครงการที่มีความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและให้ความสำคัญกับแผนพัฒนาภาคเพื่อนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

.

นอกจากนั้นที่ประชุมยังได้มีการพิจารณา แนวทางการวางแผนการจัดการคมนาคมทางอากาศเส้นทางการบินเชื่อมโยงจังหวัดเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน และการขอขยายสนามบินอำเภอปาย เพื่อให้เครื่องบินแบบ ATR ด้วย


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar