อำเภอแม่สะเรียง ประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565

วันนี้ (23 ต.ค.65) เวลา 07.30 น. ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง นายสังคม คัดเชียงแสน พร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ศาล ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรชาวอำเภอแม่สะเรียงทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 และวันปิยมหาราช เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

.

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระปรีชาสามารถยิ่งในการวางรากฐาน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงประเทศไทย ด้วยพระองค์ทรงให้อิสรภาพแก่ประชาชน โดยทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลิกทาส และด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล พระองค์ทรงนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ พร้อมสาธารณูปโภคนานัปการ เช่น รถไฟ ไฟฟ้า และไปรษณีย์โทรเลข ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคที่สำคัญ เป็นการยกระดับมาตรฐานการดำรงชีวิตให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง ทัดเทียมนานาอารยประเทศ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar