ตามไปดู‼️ เกลอเขา-เกลอเล โครงการพ่อแม่ปลูก ลูกช่วยขาย ภายใต้การเรียนรู้ทะลุห้องเรียน โรงเรียนบ้านเลโคะ

นายอดิศักดิ์ ปู่หล้า ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านเลโคะ กล่าวว่า โครงการเกลอเขา เกลอเล มีจุดเริ่มต้นจาก นายเดชธพล กล่อมจอหอ ผู้อำนวยการหัวหน้ากลุ่มงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่มที่ 4 นายบรมัตถ์ ทิพกนก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 และโรงเรียนบ้านเลโคะ ต้องการอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ให้กับลูกหลานและสมาชิกสหกรณ์พื้นที่สูง แบบโครงการหลวงสบเมย จำกัด เพื่อต่อยอดโครงการพ่อแม่ปลูก ลูกช่วยขาย มีการเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายทางการตลาด พร้อมทั้งสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างภูมิภาค ความเป็นเหนือ-ใต้ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ทะลุห้องเรียน จึงนำมาสู่โครงการเกลอเขา-เกลอเล

.

เกลอเขา-เกลอเล หมายถึง ความเป็นเกลอ หรือมิตรภาพจากยอดเขา ไปเชื่อมความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการพัฒนาชุมชน สู่การสร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนในอนาคต

.

ส่วนเกลอเล ที่เป็นเพื่อนใหม่ในภาคใต้ ณ บ้านแหลมโฮมสเตย์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดยน้อง ๆ โรงเรียนบ้านเลโคะ ได้ไปทัศนศึกษา และเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวชุมชนมุสลิม ที่ใช้ชีวิตอยู่ริมทะเลป่าชายเลน มีการรวมตัวกันในลักษณะวิสาหกิจชุมชน ซึ่งใกล้เคียงกับความเป็นสหกรณ์ของเกลอเขา นี่คือจุดเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่จะนำมาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

.

โครงการดังกล่าว เพื่อทำให้น้อง ๆ โรงเรียนบ้านเลโคะ อ.สบเมย ได้เปิดประสบการณ์ เปิดมุมมองใหม่ เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของภาคใต้ นำมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาสร้างจุดขายเพื่อเป็นการช่วยเหลือชุมชนต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar