ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อย ปฏิบัติงานตามโครงการธนาคาร โค-กระบือ ตามพระราชดำริตรวจติดตามงานมอบกรรมสิทธิโคกระบือเพื่อผลิตและยืมให้ความรู้ป้องกันโรคลัมปีสกีน

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายมงคล เจริญเมือง ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อยพร้อมด้วยนายไชยยศ แจ้งใจและนายพีรพัฒน์ พงศ์ไพรภูมิ

พนักงานผู้ช่วยสัตวแพทย์ปฏิบัติงานติดตามโครงการธนาคารโค-กระบือตาม พระราชดำริ ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค-กระบือตามนโยบายรัฐบาลภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อแก้จนเพื่อคนแม่ฮ่องสอน และโครงการธนาคารโค-กระบือ ของอำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

.

การปฏิบัติงานประกอบด้วยติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค-กระบือ(แก้จนเพื่อคนแม่ฮ่องสอน ) ทำการประเมินราคา โคเพศผู้อายุครบ 18 เดือน จำนวน 1 ตัวของนายบุญปั๋น แจ้งเพชร หมู่4 บ้านท่าผาปุ้ม ตำบลท่าผาปุ้ม ทำการประเมินราคา โคเพศผู้อายุครบ 18 เดือน จำนวน 1 ตัวของนายประสิทธิ์ กันยี่เกต หมู่ที่4บ้านท่าผาปุ้ม ตำบลท่าผาปุ้ม

.

การติดตามโครงการธนาคารโคกระบือ ปกติ เกษตรกรที่ส่งคืนลูกตัวที่1อายุครบ18 เดือนและมีการทำสัญญายืมลูกเพื่อการผลิตมีอายุครบ 3 ปีภายในวันที่ 31 ธันวาคม2565เพื่อมอบกรรมสิทธิ์ให้เกษตรกรตามโครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ศิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12สิงหาคม 2565

. สำหรับแม่โคตัวที่ 1 เกษตรกรนายรุ่ง ธรรมลังกาหมู่ที่8 ตำบลท่าผาปุ้ม เป็นการยืมเพื่อการผลิต ตัวที่ 2 แม่โค เกษตรกรนายแสวง กันยี่เกต. ม.4 ต.ท่าผาปุ้ม ยืมเพื่อการผลิต

ตัวที่ 3 แม่โค เกษตรกรนายพะชูชิ ปกรณ์กิจพันธ์ หมู่ที่1 ตำบลสันติคีรี ยืมเพื่อการผลิต

ตัวที่ 4 แม่โค เกษตรกรนายศรีลา วงค์คำ ม.1 ต.สันติคีรี ยืมเพื่อการผลิต ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อยทำการตรวจสุขภาพแม่โคถ่ายพยาธิแม่โค

และทำการแนะนำส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์การป้องกันโรคพร้อมทั้งให้คำแนะนำส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ การเก็บสำรองวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร(เปลือกข้าวโพด)และการทำอาหารหมักใว้เลี้ยงสัตว์ทำการถ่ายทอดความรู้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องโรคลัมปี สกิน (LSD) ตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคลัมปี สกิน (LSD) ในโค – กระบือ และพ่นหมอกควันกำจัดแมลงที่เป็นพาหะของโรค ให้กับเกษตรกร รวม 6ราย จำนวน 6 คอกสัตว์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar