เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดประชุมร่วมกันแก้ไขและป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกไปสู่ในชุมชน

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้ง 7 ตำบล ข้อมูลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 จนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2565 พบผู้ป่วยสะสมยอดรวม 456 ราย โดยตำบลที่พบผู้ป่วยสูงสุด คือ ตำบลแม่สะเรียงรวม 148 รายจากเดิม 141 ราย พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 7 ราย รองลงมาตำบลบ้านกาศ รวม 183 รายจากเดิม 180 ราย พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 3 ราย ตำบลแม่ยวม 61 รายจากเดิม 54 ราย พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 7 ราย ตำบลป่าแป๋รวม48 รายจากเดิม 47 ราย พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 1 ราย ตำบลแม่เหาะรวม 8 รายจากเดิม 7 ราย พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 1 ราย
ตำบลเสาหินรวม 4 รายจากเดิม 2 ราย พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 2 ราย และตำบลแม่คงรวม 4 ราย จากเดิม 4 ราย แต่ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่
.
สำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ตำบลแม่ยวมที่พบผู้ป่วยอันดับที่ 3 ของอำเภอแม่สะเรียง วันนี้ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00น. ที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านน้ำดิบ นายสมคิด กันทะวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านน้ำดิบ
จัดให้มีการประชุมและอบรมชี้แจงให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ประชาชน เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลแม่ยวม อสม. และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแก้ไขและป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกไปสู่ในชุมชน ตามโครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566-2570 ของเทศบาลตำบลแม่ยวม โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลแม่ยวม สรุปข้อมูล พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลแม่ยวม ยอดรวม 61 ราย อยู่อันดับที่ 3 จาก 7 ตำบลของอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกของตำบลแม่ยวมทั้ง 13 หมู่บ้าน ยอดผู้ป่วยสะสมรวม 61 ราย พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมี 9 หมู่บ้านและไม่พบผู้ป่วยมี 4 หมู่บ้าน
.
ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2565 พบผู้ป่วยไข้เลือดออกที่บ้านแพะคะปวงหมู่ที่ 12 ผู้ป่วยรวม 17 ราย ที่บ้านทุ่งแพม หมู่ที่ 3 ผู้ป่วยรวม 15 ราย ที่บ้านห้วยบง หมู่ที่ 11 ผู้ป่วย รวม 9 ราย ที่บ้านห้วยโผ หมู่ที่ 6 ผู้ป่วยรวม 7 ราย ที่บ้านห้วยสิงห์ หมู่ที่ 4 ผู้ป่วยรวม 6 ราย ที่บ้านคะปวง หมู่ที่ 8 ผู้ป่วยรวม 3 รายที่บ้านห้วยวอก หมู่ที่ 2 ผู้ป่วย 2 ราย และพบผู้ป่วยหมู่บ้านละ 1 รายมี 2 หมู่บ้านได้แก่ บ้านท่าตาฝั่งหมู่ที่ 7 และบ้านแม่กองแป หมู่ที่ 9 และหมู่บ้านที่ไม่พบผู้ป่วยไข้เลือดออกมี 4 หมู่บ้าน คือบ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยทรายหมู่ที่ 5 บ้านแม่กองคา หมู่ที่ 10 และบ้านจอมกิตติ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar