อ.สบเมย ร่วมกับอบต.แม่สามแลบ และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ ร่วมปลูกป่า และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่จุดชมวิวขุนกลอเซโล อ.สบเมย

ที่ จุดชมวิวขุนกลอเซโล ต.แม่สามแลบ นายประเสริฐ  จิตต์พลีชีพ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าต้นน้ำและหญ้าแฝกในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีหน่วยงานราชการ อำเภอสบเมย สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ปรึกษาด้านการวางแผนและพัฒนาการเกษตร สวพส. ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สวพส. ประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ผู้นำท้องถิ่น เกษตรกร และนักเรียนเข้าร่วมงานกว่า 250 คน

.

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ส่วนใหญ่เนื่องจากทรัพยากรป่าไม้ถูกทำลาย และส่วนมากเป็นกิจกรรมของมนุษย์นอกจากนี้ ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ เป็นการสร้างเสริมองค์ความรู้และจิตสำนึกของประชาชนให้ตระหนักถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เพื่อรองรับและบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรต่อไปในอนาคต

.

การดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ประกอบด้วย บ้าน วัด โรงเรียน ในการร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยังยืน และสร้างความร่วมมือร่วมใจให้ประชาชนทุกกลุ่ม ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยได้ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก ปลูกไม้ยืนต้นควบคู่กับการปลูกพืชผัก เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์ให้ผลตอบแทนสูงสุดแก่เกษตรกร และส่งเสริมพัฒนาให้เป็นแปลงเรียนรู้ของชุมชน


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag