คณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จ.แม่ฮ่องสอนลงพื้นที่บ้านแม่ทะลุ อ.สบเมย คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ระดับจังหวัด

นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 และคณะกรรมการ ลงพื้นที่พิจารณาให้คะแนนกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ระดับจังหวัด บ้านแม่ทะลุ หมู่ที่ 5 ต.สบเมย อ.สบเมย
.
บ้านแม่ทะลุ หมู่ที่ 5 ต.สบเมย เป็นชุมชนชาวปกาเกอะญอ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ เป็นชุมชนเข้มแข็ง มีความมั่นคงทางอาหาร โดยประชาชนในหมู่บ้านน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ จนเป็นวิถี โดยเริ่มต้นที่ครัวเรือน ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ และมีการแปรรูปผลไม้ในบ้านเพื่อเป็นการถนอมอาหาร
.
นอกจากนี้ ยังมีการสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน มีการบริหารจัดการขยะลดการใช้ผลิตภัณฑ์ขยะ คัดแยกขยะ นำกลับมาใช้ใหม่ หมักขยะเพื่อเป็นปุ๋ย มีการจัดสุขลักษณะภายในบ้าน บริเวณบ้านสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีการใช้ทรัพยากรในบ้านอย่างคุ้มค่า ประหยัด และเกื้อกูลกัน ประชาชนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ด้วยจิตอาสา มีระบบบริหารจัดการชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ และมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชน
.
ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีหมู่บ้านที่ผ่านการการพิจารณากลั่นกรองจำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแม่ทะลุ หมู่ที่ 5 ต.สบเมย, บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 7 ต.แม่ลาหลวง และบ้านทุ่งมะส้าน หมู่ที่ 5 ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
.
โดยคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จ.แม่ฮ่องสอน จะมีการประกาศหมู่บ้าน ที่ได้รับคัดเลือก เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ต่อไป.


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar