รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบโล่รางวัลแก่สหกรณ์และบุคคลดีเด่น ประจำปี 2565

ที่ ธนาคารข้าวพระราชทานแห่งแรกของไทย บ้านป่าแป๋ นายปรีชา พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชน : การปลูกข้าวเฮงาะเลอทิญอินทรีย์ ตามรอยธนาคารข้าวแห่งแรกของประเทศ โดยมี นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง นายคัตวุฒิ นับแสง สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นางครสวรรค์ โภคา ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ ผู้นำท้องถิ่น นักเรียนโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 และเกษตรกรเข้าร่วมงาน
.
ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มอบโล่รางวัลแก่สหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงดีเด่น 2 รางวัล ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่สะเรียง จำกัด และสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงบ้านอมพาย จำกัด และมอบรางวัลสมาชิกสหกรณ์ดีเด่น 4 รางวัล ได้แก่ นายเอกรินทร์ ปอสอ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่สะเรียง จำกัด นายมณี ศักดิ์ชัยปัญญา สมาชิกสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงบ้านอมพาย จำกัด นายดิแซ กำหนดเขตคาม สมาชิกสหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย จำกัด และนายนที สวรรค์บัวตอง สมาชิกสหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย จำกัด
.
การมอบโล่รางวัลแก่สหกรณ์และบุคคลดีเด่น เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ดีเด่น นำไปใช้ในการเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองพัฒนาอาชีพ สังคม และชุมชนให้มั่นคง ยั่งยืน สืบไป นอกจากนี้ เกษตรกรยังได้ร่วมกันปลูกข้าวอินทรีย์ ที่แปลงเกษตรอินทรีย์ของสมาชิกสหกรณ์ด้วย


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag