จังหวัดแม่ฮ่องสอน Kick Off ปฎิบัติการขจัดความยากจนบนเส้นทาง 1864 ที่แม่ฮ่องสอน

ที่ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อำเภอแม่ลาน้อย นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิด “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกปฎิบัติการขจัดความยากจนบนเส้นทาง 1864” กิจกรรม Kick Off ปฎิบัติการขจัดความยากจนบนเส้นทาง 1864 โดยมีนายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง นายสุรเชษฐ์ พุ้ยน้อย นายอำเภอแม่ลาน้อย ผู้แทนนายอำเภอสบเมย ผู้แทนนายอำเภอขุนยวม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 90 คน

.

การดำเนินโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รัฐบาลมอบหมายให้ สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติบูรณาการข้อมูลกำหนดฐานข้อมูลในการแก้ไขความยากจน 5 มิติ เรียกว่า TPMAP (Thai People Map and Analytics Platform) ได้แก่ มิติสุขภาพ มิติความเป็นอยู่ มิติการศึกษา มิติรายได้ และมิติการเข้าถึงบริการภาครัฐ

.

ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีครัวเรือนเป้าหมายในปี 2565 จำนวน 13,825 ครัวเรือน ครัวเรือนตกหล่นจำนวน 384 ครัวเรือน รวม 14,209 ครัวเรือน ผลการขับเคลื่อนในห้วงเดือนมีนาคมถึง 4 กรกฎาคม 2565 กลไกแต่ละระดับได้บูรณาการความช่วยเหลือ และบันทึกในระบบ TPMAP แล้วทั้งสิ้น 6,445 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 65.37

.

ทั้งนี้ เพื่อให้ครัวเรือนดังกล่าวได้รับการดูแลช่วยเหลือผ่านเกณฑ์แต่ละมิติ สามารถสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครัวเรือน ส่งผลให้ครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสืบไป


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag