อ.แม่สะเรียง มอบบ้านให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

วันนี้ (20 ก.ค. 2565) ที่บ้านท่าข้าม อ.แม่สะเรียง นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนางวิลาวัณย์ คัดเชียงแสน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง คณะกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง พัฒนาการอำเภอแม่สะเรียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 43 จังหวัดแม่ฮ่องสอน และผู้สูงอายุ เข้าร่วมงาน

.

ทั้งนี้ นายอำเภอแม่สะเรียง มอบบ้านให้แก่นางจันทร์ ท้าวข่ม บ้านเลขที่ 259 หมู่ 1 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 40,000 บาท โดยปกครองแม่สะเรียง กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สะเรียงที่ 3 คณะกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ได้ร่วมกันปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แก่นางจันทร์ ท้าวข่ม เพื่อให้มีบ้านที่ปลอดภัย มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag