เปลี่ยนใต้ถุนโรงอาหาร รร.เพียงหลวง 11 จ.แม่ฮ่องสอน โรงเรียนตะเข็บชายแดนไทย-เมียนมาร์ สู่โรงงานทอผ้า ฝึกอาชีพ “ทอย่ามกะเหรี่ยง”

          ณ โรงเรียนเพียงหลวง 11 (สล่าเจียงตอง) ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตะเข็บชายแดนไทย-เมียนมาร์ ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสาวสุพิทยา เตมียกะลิน ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง 11 เปิดเผยว่า โครงการเพียงหลวงตามรอยพ่อ สานต่อความพอเพียง ในกิจกรรม อบรมให้ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “การทอย่ามกะเหรี่ยง” โดยศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

          เป็นการนำภูมิปัญญาผ้าทอกะเหรี่ยง มาทำการเรียนการสอนในลักษณะของการทำย่าม ไว้ให้เด็กๆใช้งาน นอกจากจะช่วยให้เด็กมีทักษะ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์ลวดลายตามความชอบแล้ว ยังสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ต่อให้ผู้ปกครองหรือผู้ที่สนใจได้อีกด้วย ซึ่งนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ยังสามารถอาชีพให้กับนักเรียนเพื่อเสริมรายได้ระหว่างเรียน หรือเป็นอาชีพได้ในอนาคต

          ที่โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนประมาณ 143 คน เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาภายใต้ สพฐ. นักเรียนส่วนใหญ่จะพักนอนที่โรงเรียนตลอด เพราะบ้านอยู่ห่างโรงเรียน ฉะนั้น โรงเรียนจึงมีความคิดให้เด็กได้เรียนรู้ เรื่องการเลือกอาชีพในอนาคต โดยนอกจากการเรียนหนังสือในห้อง เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ ที่สามารถสร้างรายได้ สร้างแรงบันดาลใจ ควบคู่กันไปด้วย ต่างจากนักเรียนในโรงเรียนพื้นราบทั่วไป


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar