ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อย จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ โดยจัดฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ให้บริการด้านวิชาการและการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาด้านปศุสัตว์

        เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายมงคล  เจริญเมือง  ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อย พร้อมด้วยนายวรุตม์  บุญจีน เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน นายไชยยศ  แจ้งใจ และนายพีรพัฒน์  พงศ์ไพรภูมิ พนักงานผู้ช่วยสัตวแพทย์ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการผลิตเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่10 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีประชาชนและเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน เพื่อให้บริการด้านการเกษตรด้านต่างๆ แก่เกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 5 ฐานการเรียนรู้ประกอบด้วย ฐานที่ 1 ด้านการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ฐานที่ 2 ด้านประมง ฐานที่ 3 ด้านปศุสัตว์ ฐานที่ 4 ด้านการพัฒนาที่ดิน และฐานที่ 5 ด้านไม้ผลไม้ยืนต้น
          ทั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เปิดฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ให้บริการด้านวิชาการและการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่การผลิตอาหารหมักลดต้นทุนจากหยวก กล้วย ใบหม่อนและ ใบปอสาเพื่อเลี้ยงสัตว์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag