อบต.แม่คะตวน เสริมวิชาชีพผู้พิการทำกล้วยฉาบ สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างคุณค่าในตัวเอง

ณ หอประชุม อบต.แม่คะตวน ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน นายสุรศักดิ์ ใจคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้พิการ ประจำปี 2565 โดย นางจีรพัส ภัทรพีรวัจน์ รองปลัดองค์การบริหรส่วนตำบลแม่คะตวน ได้นำผู้พิการกว่า 50 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมอาชีพในครั้งนี้ โดยมุ่งเน้นให้กลุ่มผู้พิการ สามารถดำรงชีพอยู่ได้โดยไม่เป็นภาระของสังคม สามารถประกอบอาชีพให้เกิดรายได้ ผู้พิการหลายรายสามารถที่จะประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ แต่ยังขาดการส่งเสริม และสนับสนุน รวมทั้งการฝึกฝนทักษะทางด้านฝีมือต่าง ๆ
.
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้พิการ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้พิการ ประจำปี 2565 กิจกรรมทำกล้วยฉาบ เพื่อฝึกทักษะด้านอาชีพให้แก่ผู้พิการ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้ เพื่อดูแลตนเองและครอบครัว สร้างความภูมิใจและสร้างคุณค่าในตัวเอง โครงการฯ ดังกล่าว จะช่วงส่งเสริมให้กลุ่มผู้พิการ อ.สบเมย สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ไปพัฒนาและต่อยอดสร้างรายได้ในอนาคตต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag