นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.แม่ฮ่องสอน ยื่นหนังสือร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จ.แม่ฮ่องสอน ต่อที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2565 ที่อาคารรัฐสภา นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.แม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย นายเสถียร บุญมาลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว, นายวีรศักดิ์ ชาญวิริยะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย, นายพรมชัย คำเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า, นายกมลศักดิ์ ชาววงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันติศรี และนายเชิดศักดิ์ นักรบดอย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง ยื่นหนังสือร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จ.แม่ฮ่องสอน ต่อ นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร

.

โดยนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.แม่ฮ่องสอน ยื่นหนังสือเรื่อง ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้เพื่อเตรียมดำเนินการโครงการพัฒนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลทุ่งยาว, ขอความอนุเคราะห์อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามโครงการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน, ขอความอนุเคราะห์ อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามโครงการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วยการขออนุญาตใช้พื้นที่ในป่าสงวนแห่งชาติ และการของบประมาณในการสร้างถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านแม่ละนา หมู่ที่ 1 ถึง ยาป่าแหน หมู่ที่ 5 ตำบลปางมะผ้า แต่เนื่องด้วยพื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ มีพื้นที่โดยประมาณ 123,750 ไร่ (198 ตารางกิโลเมตร) จึงประสบปัญหาข้อจำกัดในการดำเนินการตามแผนพัฒนาที่ตั้งไว้ เนื่องจากมีขั้นตอน หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและงบประมาณ ในการดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่, ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า (ปักเสา พาดสาย) หมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีวิตมาเป็นเวลาหลายปี ซึ่งติดปัญหาในการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าและงบประมาณในส่วนดังกล่าว และขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลแม่ลาหลวง อันจะนำไปสู่การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ต่อไป

.

ทั้งนี้ นพ.สุกิจ  อัถโถปกรณ์  ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร รับยื่นหนังสือร้องเรียนดังกล่าวฯ ทั้ง 5 ฉบับ นำกราบเรียนประธานรัฐสภา เพื่อพิจารณาต่อไป


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar