สมาชิกสหกรณ์ผู้พิการพัฒนาตนสู่ความฝัน เกษตรกรผู้พิการ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นสมาชิกสหกรณ์ผู้พิการพัฒนาตนสู่ความฝัน

นายดิแซ กำหนดเขตคาม เกษตรกรผู้พิการทางสายตา เป็นเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวงสบเมย จำกัด ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน บ้านห้วยไชยยงค์ ที่นายดิแซ กำหนดเขตคาม ซึ่งเป็น เกษตรกรผู้พิการทางสายตา แต่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่จะดำรงชีวิตเหมือนคนปกติ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เลี้ยงหมูหลุม ปลูกกาแฟใต้ร่มเงา ปลูกใบพลู บุก ปลูกเสาวรส อยู่ในกลุ่มเกษตรกรผู้เปราะบางที่มีรายได้น้อย ซึ่งในปีนี้เขาสามารถส่งผลผลิตกาแฟกะลา จำหน่ายให้สหกรณ์ ปริมาณ 515 กิโลกรัม สร้างรายได้ถึง 66,620 บาท และเมื่อปีที่ผ่านมา นายดิแซ กำหนดเขตคาม ยังได้รับรางวัลสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงดีเด่น ประจำปี 2564 จากกรมส่งเสริมสหกรณ์
นายคีตวุฒิ นับแสง สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า เรื่องราวดีๆ ในวิถีสหกรณ์ที่ส่งเสริม สนับสนุน ผู้เปราะบาง ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน เป้าหมายการพัฒนา (sdg + bcg ) ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลดความเหลื่อมล้ำกระจายการพัฒนารักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การสร้างความมั่นคงทางอาหาร ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย
โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ขอเป็นกำลังใจ ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน มีพลังในการพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิต ต่อไป


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar