อำเภอสบเมย เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่คะตวน เพื่อเป็นศูนย์กลางพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ

วันนี้ (27 ก.ค. 2565) เวลา 10.00 น. ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน อ.สบเมย นายผะอบ บินสะอาด นายอำเภอสบเมย เป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่คะตวน โดยมี นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสุรศักดิ์ ใจคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ ผู้แทนภาคประชาสังคม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้พิการและประชาชนเข้าร่วมงาน
.
โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ภายใต้แนวคิดการพัฒนาการให้บริการสังคมแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และแนวคิดการใช้ชุมชนเป็นฐานการให้บริการ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและยกระดับกลไกการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับพื้นที่ให้เป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เพื่อจัดสวัสดิการสังคมให้แก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทุกช่วงวัยในทุกมิติแบบองค์รวม โดยได้กำหนดให้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลครบทุกพื้นที่
.
ทั้งนี้ นายอำเภอสบเมย ได้มอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล มอบเงินสงเคราะห์โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ/ ผู้พิการ ให้เหมาะสมและปลอดภัย มอบเงินทุนประกอบอาชีพผู้สูงอายุ/ ผู้พิการ และมอบบ้านคนพิการจำนวน 1 หลัง นอกจากนี้การเปิดศูนย์ฯ ดังกล่าว เพื่อเป็นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ทั้งเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้บริการแบบครบวงจร เป็นศูนย์กลางบริการความร่วมมือสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag