ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายกเหล่ากาชาด มอบถังน้ำอุปโภคบริโภค กิจกรรม “ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม”

วันที่ (3 ส.ค.65) เวลา 08.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบถังน้ำอุปโภคบริโภคกิจกรรม “ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม” แก่ชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำดื่มในพึ้นที่อำเภอแม่สะเรียง เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค เป็นประจำทุกปี

.

ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับจัดสรรถังน้ำอุปโภค บริโภค จำนวน 16 ถัง ติดตั้งในพื้นที่ 7 อำเภอ อำเภอแม่สะเรียง จำนวน 7 ถัง และอำเภอสบเมย จำนวน 2 ถัง พร้อมการทำฐานคอนกรีตเสริมเหล็กวางถังน้ำ เพื่อนำไปติดตั้งยังชุมชนหรือโรงเรียนที่ขาดเคลื่อนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ให้ได้ใช้ประโยชน์ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar